Vedtægter

Navn og formål

1. Klubbens navn er Rødekro Cykle Club. Den har hjemsted i Rødekro kommune.

2. Klubbens formål er at samle cykelsportsinteresserede til fælles udøvelse af cykelsporten, at deltage i cykelløb og arrangere cykelløb. Det gælder både på licens- og motionsniveau.

3. Klubben er medlem af Danmarks Cykle Union, Jydsk Landevejsdistrikt og DCU Motion - område 3 og er underkastet de af unionen, distriktet og DCU-Motions givne love og bestemmelser. Desuden er klubben med i SSC-samarbejdet.

Medlemmer og kontingent

4. Klubben har aktive og passive medlemmer.

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der fylder min. 9 år det pågældende år. Gennem DCU kan der søges om licens, hvilket giver ret til deltagelse i landevejsløb under DCU. Der kan også løses motionslicens/klippekort.

Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der søger passivt medlemskab inden den 1. september det pågældende år.

Klubbens medlemskontingent fastsættes for et år gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales helårsvis forud.

Klubtilskud

5. Klubtilskud til cykelryttere gives efter bestyrelsens beslutning.

Tilskud gives i form af ensartede tilskud til alle cykelryttere, men kan også gives som særlige tilskud til enkelte cykelryttere, når dette skønnes at være i klubbens interesse.

Der gives tilskud til en årlig udlandstur for alle medlemmer - dette tilskud gives fra "rejsekassen", hvis midler stammer fra den tidligere motionskasse og hvert år suppleres med indtjening fra Grænsecykelløbet. Bestyrelsen fastsætter en gang årligt, den gældende sats for tilskud.

Generalforsamling

6. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel, skriftlig til alle medlemmer.Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 14 år.
Aktive medlemmer, som ikke er fyldt 14 år, har stemmeret, såfremt en af forældrene er til stede og afgiver stemme for medlemmet.

Stemmeret har også bestyrelsesmedlemmerne.
Det er for alle en betingelse, at den stemmberettigede er til stede og ikke er i kontingentrestance.

Valgbar til bestyrelsen er alle aktive og passive medlemmer, som er fyldt 18 år.

7. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Formanden aflægger beretning
  • 3. Kasseren forelægger regnskabet
  • 4. Fastsættelse af kontingent
  • 5. Behandling af indkomne forslag
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 7. Valg af revisor
  • 8. Meddelelse om valg af rytterrepræsentant
  • 9. Valg af udvalg i henhold til RKCCs struktur
  • 10. Eventuelt

8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

9. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal (bortset fra spørgsmål om eksklusion). Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer, afstemninger og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Den afgående sekretær fører protokollen, og den underskrives af dirigenten. Når en generalforsamling har truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke påny forebringes på samme generalforsamling.

Bestyrelse

10. Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og 4 øvrige medlemmer. Ved indtrædende ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv.
Formanden, sekretær og 2 medlemmer vælges for 2 år på ulige årstal, mens kasseren og 2 medlemmer vælges for 2 år på lige årstal.

Genvalg kan finde sted.

11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsens beslutninger kræver mindst 4 stemmer for.
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Regnskab

12. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal inden 10. januar afgive regnskab for det foregående år til revision.

Regnskabet skal være forsynet med revisorens påtegning og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.  

Revisor

13. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritisk revisor.

Revisoren skal hvert år inden den 15. oktober gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Regnskabet forsynes med revisors påtegning.

Eksklusion

14. Når et medlem er i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages påny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at hele bestyrelsen stemmer for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter, og han kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når dette efter forslag fra mindst 1/3 af alle aktive medlemmer vedtages på en generalforsamling. Til forslagets vedtagelse kræves 2/3 af de fremmødte aktive medlemmers stemmer.

Opløsning af klubben

15. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16. Opløses klubben, skal en eventuel formue overgives til Jydsk Landevejsdistrikt med den betingelse, at der af formuen skal dannes en fond, hvis afkast skal bruges til gavn for ungdomsarbejdet i Jydsk Landevejsdistrikt.

Vedtægtsændringer

17. Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.

 

Disse vedtægter for Rødekro Cykle Club blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 26. oktober 1973.

Vedtægterne er blevet revideret på de ordinære generalforsamlinger

- den 13. oktober 1975,
- den 23 oktober 1978,
- den 26. oktober 1981,
- den 27. oktober 1986.
- den 30. oktober 2002
- den 31. oktober 2006
- den 29. oktober 2008